واحدهای عمومی

واحدهای عمومی برای کسانی که مدارک فنی حرفه ای میخواهند که باید این واحد ها را به صورت نیمه گروهی برگزار کنند


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.